دولت با تصمیم جدی، توسعه نیروگاههای برق آبی، بادی و خورشیدی را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش ایرنا پرویز فتاح بااشاره به اینکه استفاده از انرژیهای پاک در اولویت وزارت نیرو قرار دارد، افزود: با توسعه این نیروگاهها به دنبال کاهش استفاده از سوخت فسیلی و کاهش میزان آلودگیهای زیست محیطی هستیم. وی اظهارکرد: در راستای ایجاد و

بهره برداری از نیروگاههای بادی در کشور، اقدامات خوبی انجام گرفته که امسال چند واحد نیروگاه بادی به بهره برداری خواهد رسید.