از اردونشینان كشتی آزاد در روزهای پایانی هفته جاری آزمون آمادگی جسمانی گرفته خواهد شد.

اردوی آماده سازی تیم ملی كشتی آزاد برای نفراتی كه در فهرست مسافران جام حیدرعلی یف آذربایجان نیستند ظهر روز پنج شنبه هفته جاری به اتمام خواهد رسید.

این نفرات چند روزی استراحت كرده و مجددا از روز سه شنبه هفته آینده در اردو حاضر می شوند.

تیم منتخب آزاد نیز همراه با غلامرضا محمدی، محسن كاوه، ابراهیم مهربان و رضا صامعی ظهر روز جمعه روانه آذربایجان خواهند شد.

كادر فنی تیم ملی در نظر دارد در روزهای پایانی اولین مرحله اردوی مسابقات جهانی ۲۰۰۹ دانمارك از اردونشینان آزمون آمادگی جسمانی بگیرد تا وضعیت اردونشینان در پایان اردوی اردوی اول و پیش از آغاز دور دوم تمرینات مشخص شود.