روسای چهار هیات كشتی شهرستان های تابعه استان مازندران تا پایان سال جاری تغییر خواهند كرد.

رئیس هیات كشتی مازندران در نظر دارد تا پایان سال جاری تغییراتی را در چهار هیات كشتی شهرستان های این استان ایجاد كند.

اصغر ثمربخش دلیل این كار را چنین گفت: شرایط هیات ها نسبت به قبل خیلی بهتر شده و هیچ گاه قصد عزل و نصب نداشته ایم؛ اما در برخی شهرستان ها، به روسای آنها فرصت داده بودیم تا پیشرفتی در كارشان ایجاد شود كه این كار صورت نگرفت.

وی ادامه داد: یك سال از قبول مسئولیتم در هیات استان می گذرد و این در حالی است كه در برخی شهرستان ها، روسای آنها حتی ۲ بار در سال نیز در محل كارشان حاضر نشده اند و مربیان، جور آنها را كشیده اند، به همین دلیل تا پایان سال روسای دیگری را برای این هیات ها انتخاب خواهیم كرد.