رئیس هیات كشتی شهرستان نوشهر گفت: عده ای چون اختیار از آنها گرفته شد از مدت ها پیش سر ناسازگاری با كشتی فرنگی نوشهر گذاشته اند.

كاظم تكتاز اظهار داشت: این افراد قبلا نیز با رئیس سابق هیات نوشهر،‌ تربیت بدنی و هیات كشتی مازندران مشكل داشتند. برای این كه اختیار را چندی پیش از آنها گرفتم، سرناسازگاری گذاشته اند و مرا در باشگاه تهدید كرده و چندی پیش پیش نیز كتك زدند.

وی تاكید كرد: این مزد خدمت كردن بدون چشمداشت است. ۲۵ سال در كشتی منطقه فعالیت كرده و هشت سال است ریاست هیات نوشهر را برعهده دارم؛ اما همه این ها نادیده گرفته شد و آنها هر كاری خواستند، انجام دادند.

رئیس هیات كشتی نوشهر خاطر نشان ساخت: این عده حاشیه ساز،‌ در كشتی فرنگی و آزاد شهر مشكل تراشی می كنند. فعلا نمی خواهم نامی از آنها برده شود؛ اما حتما شكایت به مراجع قانونی را به شدت پیگیری خواهم كرد.