مدیرعامل شركت برق منطقه ای زنجان گفت : همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۳۰ پروژه انتقال و فوق توزیع شركت برق منطقه ای زنجان به بهره برداری می رسد. آقای مهندس اسكندری تصریح نمود : برای اجرای این پروژه ها بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است . وی احداث پست ۲۳۰ ۶۰ كیلوولت دندی نصب راكتور ۴۰۰ كیلوولت ۵۰ مگاوات در پست غایتی احداث خط ۲۳۰ كیلوولت غایتی ـ دندی احداث خط ۶۳ كیلوولت پست ۴۰۰ قیدار ـ زرین رود افزایش ظرفیت پست های ۶۳ ۲۰ كیلوولت گیلوان و شهید رجایی افزایش یك بی خط ۶۳ در پست های ۶۳ كیلوولت ماهنشان بوئین زهرا سلطانیه اسفرورین نیروگاه شهید رجایی و بیدستان نصب بانك خازی در پست های ۲۳۰ تاكستان ۶۳ لوشان و گرماب و باورس طرحهای جامع شبكه مخابراتی و دیسپاچینگ را ازجمله این طرحها عنوان كرد.