مدیر تیم كشتی صدرای زیرآب مازندران گفت: اگرچه لالی یف كشتی خوبی برابر تیم نفت ارائه نكرد؛ اما وی را برای ۲ كشتی باقی مانده حفظ خواهیم كرد.

محبوب قبادیان با اشاره به شكست كشتی گیر خارجی تیمش برابر احسان لشگری اظهار داشت: لالی یف خوب كار نكرد و از آمادگی به دور بود. مشخص بود تمرین خوبی را پشت سر نگذاشته است. ارائه كشتی دفاعی از سوی لشگری، نیز بر كار لالی یف تاثیر گذاشت و داوران باید به او اخطار می دادند.

وی با ابراز رضایت از عملكرد دیوید موسل بز دیگر كشتی گیر خارجی تیمش تصریح كرد: این كشتی گیر با بهره مندی از تجربه اش، همه حریفان را شكست می دهد. این طور نیست كه الكسی شیماروف كشتی گیر بد و یا ناآماده ای باشد. او كشتی گیران بزرگی را شكست داده و یكی از بهترین های روسیه به شمار می رود؛ اما موسل بز خیلی با تجربه تر عمل كرد و این كشتی گیر جوان را شكست داد.

قبادیان شكست برابر تیم نفت را اتفاقی بد برای صدرا دانست و ادامه داد: با این شكست، كار ما در لیگ گره خورد. حالا باید گراد، تیم نفت را شكست دهد تا ما خیال مان بابت صعود راحت شود. در غیر این صورت، كشتی صدرا و گراد در هفته پایانی مرحله مقدماتی لیگ، برای صعود تعیین كننده خواهد بود.