در صورت موافقت سازمان تربیت بدنی از این پس با دریافت حق بیمه ۲۰۰هزار تومانی، به لیگ برتری ها خدمات ویژه ای ارائه خواهد شد.

با توجه به افزایش میزان آسیب ها برای ورزشكارانی كه به صورت حرفه ای تمرین كرده و در لیگ برتر رشته های مختلف بازی می كنند، فدراسیون پزشكی ورزشی در نظر دارد خدمات ویژه ای را به این ورزشكاران ارائه كنند.

یكی از این طرح ها، دریافت حق عضویت ۲۰۰ هزار تومانی از لیگ برتری ها در یك سال است كه در ازای آن، این فدراسیون متعهد به پرداخت كلیه هزینه های درمانی ورزشكاران (بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ) می شود.

احمد فائقی رئیس كمیته خدمات درمانی فدراسیون، در این باره گفت: این طرح بنا به پیشنهاد باشگاه های لیگ برتری تنظیم شده و آن را به سازمان تربیت بدنی پیشنهاد كرده ایم كه در صورت موافقت، از ابتدای سال ۸۸ آن را به اجرا در می آوریم.