تعداد انشعاباتی كه در طی این سه سال برنامه در روستاهای بالای۲۰ خانوار بیش از هدف‌های برنامه تحقق یافته است، به طوری كه در سال ۸۴ نزدیك به۲۰۰ هزار انشعاب، در سال ۸۵ حدود۲۳۰ هزار انشعاب و در سال ۸۶ حدود۲۲۰ هزار انشعاب واگذار شده است.

دكتر علی عسكری ـ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ـ اظهار كرد: جمعیت تحت پوشش شبكه آب شهری در سه سال اول برنامه‌ چهارم توسعه علی رغم وجود محدودیت‌های مالی كه برای صنعت آب و فاضلاب در برنامه و نیازهای اعتباری بیشتر، معادل هدف برنامه بوده است. همچنین در زمینه كاهش هدر رفت آب در شبكه‌های آب شهری، تقریبا هدف‌های برنامه محقق شده است.

وی افزود: در توسعه مخازن ذخیره آب شهری اگرچه به هدف برنامه نرسیدیم، اما بخش عمده‌ای از هدف برنامه (حدود۹۰ تا ۹۵ درصد) تحقق پیدا كرده است.

وی گفت: در زمینه احداث و توسعه شبكه آب شهری با توجه به پدیده خشكسالی و نیاز شدید شهری به توسعه شبكه، علی‌رغم آنكه پیش‌بینی‌های برنامه وسعت كمتری را برای خشكسالی در نظر گرفته بود، با توجه به تمهیدات فراهم شده و ظرفیت‌های آبی كه برای شهرها میسر شد، به هدف برنامه تقریبا نزدیك شدیم.

او با بیان اینكه وزارت نیرو در مورد انشعابات واگذار شده به شهرها از هدف برنامه جلوتراست، تاكید كرد: با اذعان به اینكه توسعه شهرنشینی در كشور و مهاجرت روستانشینان به شهرها و گسترش شهرها بیش از هدف برنامه صورت گرفت، وزارتخانه ناچار به واگذاری انشعاب بیشتر به شهرها شد و به همین سبب، ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از هدف‌ برنامه محقق شد.

به گفته او، جمعیت تحت پوشش شبكه آب شهری نیز پوشش لازم را داشته و هدف‌های برنامه به طور كامل تحقق یافته است،‌ به طوری كه از سال اول برنامه تا سال سوم باید از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد می‌رسیدیم كه هدف سال اول، تحقق یافته و در سال دوم، یك درصد از هدف عقب بودیم و در سال سوم، ۳۰ درصد هدف برنامه، تحقق یافته است.

وی افزود: هدف برنامه درباره افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب حدود۳۵۰ هزار مترمكعب در شبانه‌روز در سال اول برنامه بود كه در حدود۹۰ درصد از هدف تحقق یافت. در سال ۸۵، هدف۴۰ هزار متر مكعبی نیز تحقق كامل یافت و در سال ۸۶ از هدف۴۲ هزار مترمكعبی جلوتریم.

او ادامه داد: در سال اول برنامه، شاخص بهره‌مندی روستاهای بالای۲۰ خانوار از آب آشامیدنی سالم، دست‌یابی به۶۰ درصد بود كه تحقق كامل داشت. این شاخص در سال ۸۵ باید به ۶۸ درصد می‌رسید كه یك درصد كمتر تحقق یافت و در مورد هدف۷۲ درصدی سال ۸۶ نیز به ۷۰ درصد رسیدیم.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان كرد: با وجود تمام محدودیت‌هایی كه در تامین منابع آب برای روستاهای بالای۲۰ خانوار داشتیم، تعداد انشعاباتی كه در طی این سه سال برنامه در روستاها تحقق یافته بیش از هدف‌های برنامه بوده است. در سال ۸۴، حدود۱۶۰ هزار انشعاب مدنظر بود كه نزدیك به۲۰۰ هزار انشعاب واگذار شد و در سال ۸۵ این تعداد باید بالغ بر۱۸۰ هزار ‌بود كه حدود۲۳۰ هزار انشعاب واگذار شده است.

به گفته او، در سال ۸۶ نیز هدف برنامه ۲۰۰ هزار انشعاب بود كه حدود ۲۲۰ هزار انشعاب واگذار شده است.