میانگین آب موجود در منابع آبی كشور نسبت به پارسال ۲۲ درصد كاهش یافته است. ستار محمودی مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران در همدان بدون ذكر آماری از حجم آب ذخیره شده موجود در منابع افزود: كاهش نزولات آسمانی موجب افت شدید این منابع شده كه برای رفع این مشكلات طرح های بسیاری در دست اجرا است. وی ساخت سدهای كلان را از عمده برنامه های مصوب ذكر كرد و اظهار داشت: میانگین ظرفیت ذخیره سازی سدهای موجود كشور ۳۴ میلیارد مترمكعب است كه تا پایان امسال ۸ سد كلان با ظرفیت یك میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مكعب به بهره برداری می رسد.