اكبر طهماسبی به جای مهدی خالدی ریاست كمیته داوران فدراسیون كشتی را بر عهده گرفت.

این سومین تغییری است كه از زمان ریاست محمدرضا یزدانی خرم در كمیته داوران ایجاد شده است.

وقتی مسئولیت فدراسیون را بر عهده گرفت، محمد ابراهیم امامی جای خود را به سیدمحمد یوسف نژاد داد.

یوسف نژاد نیز پیش از المپیك، از كار بركنار شد و به جای او مهدی خالدی مسئولیت را بر عهده گرفت.

در همین راستا امروز نیز بعد از جلسه چند ساعته ای كه در فدراسیون برگزار شد، اكبر طهماسبی، یكی از داوران ایران در المپیك و مدرس فیلا، برای این پست انتخاب شد.

در این رابطه عارف ربطی دبیر فدراسیون كشتی گفت: با توجه به اینكه از فیلا باید از داوران فعال در راس كمیته های اجرایی فدراسیون ها استفاده شود، طهماسبی را جایگزین خالدی كردیم.

هنوز برای خالدی سمت جدیدی در نظر گرفته نشده است.