معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق گفت: پیشنهاد قیمت ۷۷ تومان برای برق در لایحه هدفمند كردن یارانه ها در اصل مشخص شدن تكلیف توانیر و محاسبات قیمت خرید برق از سوی دولت است.

عباس علی آبادی در پاسخ به اینكه آیا تعیین ۷۷ تومان در لایحه هدفمند كردن یارانه ها برای قیمت برق تعرفه‌ها را افزایش نمی‌دهد اظهار داشت: قیمت برق هر سال توسط وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ممیزی می‌شود و پس از طی مسیر تشخیص در قانون ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: در لایحه هدفمند كردن یارانه ها رقم قیمت برق ۷۷ تومان است و اگر بخواهد تغییری در آن صورت بگیرد باید روال قانونی را طی كند.

وی ادامه داد: هر مسیری كه قانون هدفمند كردن یارانه‌ها طی كند محاسبات قیمت برق برای مشتركان نیز همانگونه خواهد بود.

علی آبادی گفت: در حقیقت تعیین ۷۷ تومان برای برق در بودجه سال آینده تكلیف توانیر را از بابت فروش برق مشخص و محاسبات بین وزارت نیرو و دولت را روشن كرده است كه قیمت خرید برق از سوی دولت چقدر باشد.

معاون وزیر نیرو تاكید كرد:در گذشته توانیر به صورت مشخص از قبوض مردم وجهی دریافت می‌كرد و دولت نیز كمك‌هایی به توانیر انجام می‌داد اما به هر حال با محاسبه قیمت تمام شده برق قیمت ۷۷ تومان استخراج و در بودجه سال آینده پیشنهاد شد.