خوشبختانه ورودی و خروجی سدكارون ۳ طوری تنظیم شده كه ارتفاع گرفته ولی هنوز كافی نیست. محمد بهزاد ـ مدیرعامل شركت توانیرـ با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر از نیروگاه برق آبی كارون ۳ هیچ استفاده تولید برق نمی كنیم تا همچنان ارتفاعش زیاد شود و به آن حداكثری كه مورد نظر است برسد كه دراین صورت می تواند تا دو هزار مگاوات برق تولید كند. وی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت تعمیر نیروگاه های حرارتی اظهار كرد: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از تعمیرات این نیروگاه ها انجام شده و تا پایان فروردین و حداكثر اردیبهشت همه برنامه تعمیرات به طور كلی هم در بخش گاز و بخار و هم سیكل تركیبی به اتمام می رسد. بهزاد با اشاره به بحث خاموشی های اخیر تشریح كرد: در صنعت برق به صورت جدی باید سرمایه گذاری شود و این كمبود سرمایه گذاری در خشكسالی امسال، خود را نشان داد و باعث خاموشی ها شد و اگر واقعا می خواهیم مساله ذخیره را در برق حل كنیم باید سالی شش هزار مگاوات نیروگاه جدید در مدار بیاوریم كه این امر به سه میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال نیاز دارد. او ادامه داد: در بخش توزیع و انتقال نیز به دو میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز داریم كه با این حساب صنعت برق كشور مجموعا دربخش دولتی و خصوصی به ۵ میلیارد یورو در سال سرمایه گذاری نیاز دارد. بهزاد در پایان درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی در انرژی های نو توضیح داد: قیمت خرید برق از نیروگاه های بادی دو برابر شده كه با این كار بخش خصوصی به شدت در حال قرارداد بستن با سازمان انرژی های نو و احداث نیروگاه هاست و با این حساب ظرفیت مختلف نیروگاه های بادی در سال های آینده افزایش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، بیش از نیمی از ریزش های جوی كشور در فصل زمستان رخ می دهد و با توجه به اینكه در پاییز میزان بارش ها آنقدری بوده كه این سد توانسته ارتفاع بگیرد و این موضوع موجب خوشحالی متولیان امر گردیده و امیدواری برای ارتفاع كافی سد هم وجود دارد. با این حساب و با توجه به اینكه گفته شده تعمیرات نیروگاه های حرارتی تا پایان فروردین و حداكثر اردیبهشت ماه به طور كامل تمام خواهد شد و بهانه تعمیرات و خارج بودن نیروگاه ها از مدار نیز از دست مسئولان خارج است و سوخت نیروگاه هایی كه حمل و نقل سوختشان در سال گذشته با مشكل مواجه بود از طریق خط لوله تامین می شود، بعید به نظر می رسد كه در آینده و مخصوصا در تابستان سال ۱۳۸۸ با مشكل در نیروگاه ها، چه حرارتی و چه برقی آبی مواجه باشیم.