امیر علی اكبری قهرمان سابق جوانان جهان برای شركت در لیگ كشتی فرنگی با تیم شهرداری و شورای شهر بابل قرارداد بست.

در حالی كه سازمان لیگ فدراسیون كشتی بنا دارد لیگ فرنگی را از روز ۲۵ دی ماه با شركت شش تیم دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری و شورای شهر بابل، تولیدی مجید اندیمشك، قم، نوشهر و شیراز برگزار شود، چند فرنگی كار دیگر با تیم بابل قرارداد بستند.

امیر علی اكبری،‌ مجتبی كریمفر و كیوان قهرمانی كشتی گیرانی بودند كه روز گذشته قرارداد خود را در فدراسیون كشتی به ثبت رساندند.

پیش از این نیز سیدصابر میرزاده و بشیر باباجان زاده با این تیم قرارداد بسته بودند.

این در حالی است كه تیم های متقاضی شركت در لیگ فرنگی، تا روز ۱۹ دی ماه برای تكمیل قراردادهای اولیه خود فرصت دارند.

تاكنون تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و تولیدی مجید اندیمشك فهرست كشتی گیران خود برای شركت در لیگ را تكمیل كرده اند.