‌ برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان، انتخابی جام یادگار امام، جام یادگار امام و شركت در مسابقات آسیایی و جام وهبی امره و تشكیل اردوهای تیم ملی برای مربیان تیم‌های ملی كشتی فرنگی به حدی اهمیت دارد كه مخالف برگزاری لیگ باشند.

لیگ از اواخر دی‌ماه آغاز می‌شود و این زمانی است كه تیم‌های ملی برای حضور در مسابقات مهم آمده می‌شوند. با توجه به اینكه بیشتر كشتی‌گیران در لیگ شركت می‌كنند تا منبع درآمدی داشته باشند، مربیان نگران آسیب‌دیدگی‌های آنها و وزن كم‌كردن‌های مداوم هستند. ناصر نوربخش مربی تیم ملی می‌گوید كه كشتی‌گیران یا باید لیگ را انتخاب كنند یا تیم ملی: <ما نمی‌توانیم كشتی‌گیری را مجبور كنیم كه در لیگ كشتی نگیر و در اردوی تیم ملی شركت كن.

خود كشتی‌گیر باید اولویت‌هایش را مشخص كند.>‌ نوربخش مخالفتی با برگزاری لیگ ندارد اما معتقد است كه برنامه‌ریزی باید درست باشد: <‌جز رفع مشكلا‌ت مالی، لیگ می‌تواند در موارد دیگر هم مفید باشد و در حفظ آمادگی كشتی‌گیران نقش داشته باشد. اما روش برگزاری لیگ مهم است. اردوهای تیم ملی بدون وقفه برگزار می‌شود و لیگ باید خود را با تیم ملی هماهنگ كند.

تیم‌ها هم باید سیاستی را در پیش گیرند كه كشتی‌گیرانشان لطمه نخورند.> فرهاد اسماعیل‌نژاد سرمربی تیم جوانان هم از حالا‌ تاكید می‌كند كه با برگزاری لیگ، اجرای برنامه‌های تیم جوانان با مشكل روبه‌رو می‌شود: <از روز اول تا سوم بهمن‌ماه مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان را داریم و از ۱۶ بهمن هم اردوهایمان آغاز می‌شود. چگونه یك كشتی‌گیر چه جوانان یا بزرگسالا‌ن هم می‌خواهد در اردوی تیم ملی باشد و هم اینكه هر هفته وزن كم كند و كشتی بگیرد.

شاید برخی‌ها بگویند كه اعتراض نكنید تا پولی به جیب كشتی‌گیر برود اما آینده كشتی چه می‌شود؟ با این شرایط كشتی‌گیر مستاصل می‌شود كه چه كار كند و بین مربی ملی و باشگاهی هم بر سر استفاده كشتی‌گیر تنش به وجود می‌آید.>