براساس آمار وزارت نیرو میزان مصرف برق طی سال های ۷۹ تا ۸۵، بیش از ۶۲ درصد افزایش یافته است.به گفته بسیاری از کارشناسان افزایش جمعیت و عدم مدیریت آن طی سال های اخیر به شدت بخش انرژی کشور را با مشکل مواجه کرده است. همچنین با وجود اینکه شاخص توسعه یافتگی کشورهای توسعه یافته افزایش رشد مصرف برق در بخش صنعتی است اما طی سال های ۷۹ تا ۸۵ شاهد افزایش ۵۹ درصدی میزان مصرف برق در بخش خانگی و افزایش ۵۶ درصدی میزان مصرف برق در بخش صنعتی بوده ایم. به گفته کارشناسان؛ باید تدابیری صورت گیرد تا رشد مصرف برق در بخش خانگی متوقف شود اما براساس اعلام وزارت نیرو حداقل سالانه ۱۰ درصد به میزان مصرف برق افزوده می شود. سوالی که مطرح است این است که آیا ما مطابق با رشد ۱۰ درصدی مصرف، ۱۰ درصد به میزان تولید برق کشور افزوده ایم یا خیر؟

در حالی که مسوولان وزارت نیرو به این سوال اینگونه پاسخ داده اند که علت کاهش تولید برق طی سال های مذکور، رشد مصرف کمتر مشترکان بوده، اما آمار موجود افزایش رشد مصرف را نشان می دهد.

میزان مصرف برق دربخش خانگی طی سال های ۷۹ تا ۸۵ بیش از ۱۸ هزار و ۶۴۵ میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است. میزان مصرف برق در سال ۷۹ ، ۹۰ هزار و ۳۶۶ میلیون کیلو وات ساعت و در سال ۸۵، میزان مصرف به ۱۴۷ هزار و یک میلیون کیلو وات رسیده است. جداول زیر نشانگر آمار رشد مصرف طی سال های ۷۹ تا ۸۵ است که روند رو به افزایش را در اکثر بخش ها نشان می دهد. نرخ رشد برق در سال ۱۳۸۵ در بخش خانگی ۱/۱۰ میلیون کیلووات ساعت و در سال ۸۴، ۰/۱۰ میلیون کیلووات ساعت بوده است. این در حالی است که نرخ رشد برق در بخش کشاورزی در سال های ۸۵ تا ۷۹ روند روبه رشدی داشته است تا جایی که نرخ رشد برق بخش کشاورزی در سال ۸۵ به ۱/۱۴ میلیون کیلووات ساعت رسیده است. میزان مصرف برق طی دوره سال های ۸۵ تا ۷۹ افزایش چشمگیری را در بخش های خانگی، صنعتی، عمومی، تجاری و کشاورزی نشان می دهد. به طول مثال میزان مصرف برق در سال ۷۹، در بخش خانگی بالغ بر ۳۱ هزار و ۲۶۶ میلیون کیلووات ساعت و این میزان در سال ۸۵ به ۴۹ هزار و ۹۱۱ میلیون کیلووات ساعت رسیده و با متوسط رشد ۷/۶ درصدی مواجه بوده است.

میزان مصرف برق بخش صنعتی در سال ۷۹ ، ۲۸ هزار و ۹۳۷ میلیون کیلووات ساعت و در سال ۸۵ این میزان به ۴۵ هزار و ۵۴۹ میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است.

میزان کل مصرف برق در بخش های خانگی، صنعتی، عمومی، تجاری، کشاورزی و روشنایی معابر در سال های ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ به ترتیب از راست به چپ، ۹۰ هزار و ۳۶۶ میلیون کیلووات ساعت، ۹۷ هزار و ۱۷۱ ، ۱۰۵ هزار و ۵۲۵ ، ۱۱۵ هزار و ۶۵۹ ، ۱۲۵ هزار و ۵۲۸ ، ۱۳۴ هزار و ۲۳۸ ، ۱۴۸ هزار و یک میلیون کیلو وات ساعت بوده است که متوسط نرخ رشد آن طی دوره ۸۳ تا ۷۹ ، ۲/۸ درصد و نرخ رشد در سال ۸۴ ، ۹/۶ درصد بوده و در سال ۸۵ با ۵/۹ درصد افزایش مواجه بوده است. همچنین سهم مصرف برق براساس نوع مصارف طی سال های۷۹ تا ۸۵ در بخش های های خانگی، صنعتی، عمومی، تجاری، کشاورزی و روشنایی معابر در برخی از بخش ها با کاهش مواجه بوده است. به طور مثال متوسط نرخ رشد طی دوره سال های ۷۹ تا ۸۳ در بخش خانگی با کاهش ۴/۱ درصدی مواجه بوده است.

منظر ویسی