تركیب رقبای ایران در جام جهانی كشتی آزاد مشخص شد.

جام جهانی كشتی آزاد ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود كه به جز ایران و گرجستان، سایر تیمها تركیب نهایی خود را اعلام كردند. در این بین كوبا، ازبكستان و اوكراین چهره های سرشناس خود را به ایران نخواهند آورد تا از شمار مدعیان اصلی خارج شوند. روسیه نیز نسبت به لیست اولیه خود گئورگی كتویف و بلال ماخوف را كنار گذاشته اما چهره های شاخصی مانند ماخاچ مرتضی علی اف، بختیار احمداف، دنیس چارگوش، آدام باتیروف، جمال اوتار سلطان اف و ابراگیم سعیداف را به همراه دارد. تیم گرجستان هم در لیست اولیه خود تمام چهره های نامدارش مانند گوگشلیدزه، میندوراشویلی و توشیاشویلی را قرار داده است. قزاقستان هم چند چهره شناخته شده مانند اسپریدونوف، شاپیف و موتالیموف را به ایران می آورد. بدین ترتیب تركیب ۷ تیم حاضر در جام جهانی كشتی آزاد به ترتیب زیر است:

▪ آذربایجان

۵۵ كیلوگرم: یاشار علی اف و ابراهیم اف۶۰، كیلوگرم: سلیم خان حسین اف و سلیمانوف، ۶۶ كیلوگرم: جبرئیل حسن اف و سلیمانوف، ۷۴ كیلوگرم: شمس الوارا شمس الوارایف و قلی اف، ۸۴ كیلوگرم: نوروز تمرزاف و علیجانوف۹۶، كیلوگرم: ختاگ گازیموف و امام قلی اف و۱۲۰ كیلوگرم: علی عیسی یف و كازایف

▪ كوبا

۵۵ كیلوگرم: لوئیز ایبانز۶۰، كیلوگرم: الیاندرو والدس توبیر۶۶، كیلوگرم: فرانكلین مارن كاستیلو، ۷۴ كیلوگرم: یونیسكی بلانكو مورا۸۴، كیلوگرم: رینری سالاس، ۹۶ كیلوگرم: میشل باتیستا و ۱۲۰ كیلوگرم: الیر رومرو

▪ گرجستان

۵۵ كیلوگرم: بساریون گوچاشویلی، ادیشراشویلی و خینچگاشویلی، ۶۰ كیلوگرم: مالخاز زاركوا و مالخاز كوردیانی، ۶۶ كیلوگرم: اوتار توشیاشویلی، موزیاشویلی و كاكالادزه، ۷۴ كیلوگرم: گلا ساگیراشویلی، لوماتیدزه و مارساگیشویلی، ۸۴ كیلوگرم: رواز میندوراشویلی، چلیدزه و گاگنیدزه، ۹۶ كیلوگرم: گئورگی گوگشلیدزه، گاواشلیشویلی و ستوریدزه و ۱۲۰ كیلوگرم: دیوید اوتیاشویلی، الكسی مودبادزه و نیكورادزه

▪ قزاقستان

۵۵ كیلوگرم: یركبالا تورگونبایف ۶۰، كیلوگرم: ژوسلان مختاربیكولی و كاكسگنوف، ۶۶ كیلوگرم: لئونید اسپیریدونوف، ۷۴ كیلوگرم: عبدالحكیم شاپیف، ۸۴ كیلوگرم: یرمك بایدوشف، ۹۶ كیلوگرم: دولت شابان بای و ۱۲۰ كیلوگرم: مرید موتالیموف

▪ ازبكستان

۵۵ كیلوگرم: بختیار میرزایف ، ۶۰ كیلوگرم: بهرام ارماتوف ، ۶۶ كیلوگرم: اختیار نوروزاف و وحیداف، ۷۴ كیلوگرم: آرتیوم پریسیانیوك و رحیم اف ، ۸۴ كیلوگرم: عبدل آمایف و عثمان اف، ۹۶ كیلوگرم: اولگ كالاگوف و خودجینیازوف و ۱۲۰ كیلوگرم: شوكور نارزیف

▪ روسیه

۵۵ كیلوگرم: نریمان اسرافیلوف و جمال اوتار سلطان اف، ۶۰ كیلوگرم: احمد چاركایف و آدام باتیروف، ۶۶ كیلوگرم: رسول زوكایف و امیر بروكوف، ۷۴ كیلوگرم: ماخاچ مرتضی علی اف و دنیس چارگوش، ۸۴ كیلوگرم: سوسلان كتسویف و آنزور اوریشف ، ۹۶ كیلوگرم: ابراگیم سعیداف و آلن زاسیف و ۱۲۰ كیلوگرم: بختیار احمداف و گاگلویف

▪ اوكراین

۵۵ كیلوگرم: یوری لدنف۶۰، كیلوگرم: یوگنی خاویلوف، ۶۶ كیلوگرم: یوری سیماكین، ۷۴ كیلوگرم: دمیترو كومیسار، ۸۴ كیلوگرم: الدار مانسیروف، ۹۶ كیلوگرم: علمدار سعیداف و۱۲۰ كیلوگرم: واسیل تسمینسكی