با ملحق شدن تیم اعزامی به كیف و سپری شدن ۲ روز استراحت فعال، تمرین تیم ملی كشتی آزاد از روز چهارشنبه هفته جاری جدی خواهد شد.

تیم منتخب كشتی ایران در روزهای شنبه و یكشنبه هفته جاری با هشت كشتی گیر در جام بین المللی اوكراین شركت كرد كه حاصل كار این تیم ۲ مدال برنز بود كه در اوزان ۶۰ و ۱۲۰ كیلو توسط مسعود اسماعیل پور و سیدمحمدرضا آذرشكیب به دست آمد.

این تیم دوشنبه شب به ایران بازگشت و با توجه به فرصت اندكی كه تا جام جهانی و جام جهانی باقی مانده كشتی گیران مستقیما از فرودگاه امام خمینی روانه خانه كشتی شدند.

این در شرایطی است كه در روزهای دوشنبه و سه شنبه، استراحت فعال از سوی كادر فنی برای اردونشینان در نظر گرفته شده است.

تمرین آزادكاران از روز چهارشنبه مجددا به صورت جدی و فشرده پیگیری خواهد شد.

قرار است بعد از جمع بندی عملكرد نفرات اعزامی به جام كیف، نام نفرات شركت كننده در جام جهانی در روزهای پایانی هفته جاری اعلام شود.