مدیر عامل شركت مدیریت شبكه برق ایران گفت: زمستان ۸۷ را نه تنها بدون خاموشی بلكه با ذخیره خوب برق در حال سپری كردن هستیم.

به گزارش واحد مركزی خبر ، حجت گفت: امسال هیچ مشكلی در تامین سوخت گاز نیروگاهها وجود نداشت و امیدواریم با تداوم این وضع ، بهار خوبی را از لحاظ تامین نیروی برق داشته باشیم. مدیرعامل شركت مدیریت برق ایران ، هوای نه چندان سرد ، تامین مناسب سوخت نیروگاهها و مدیریت مصرف را سه عامل اصلی عبور از زمستان بدون خاموشی دانست .

وی در مورد تامین برق در تابستان گفت : اگر مدیریت مصرف در بین مشتركین رعایت شود، تعطیلات صنایع نیز در اوج بار قرار گیرد و وضع بارندگی نیز عادی باشد، می توانیم تابستان را نه چندان سخت بگذرانیم. حجت در این حال احتمال خاموشی در تابستان ۸۸ را رد نكرد و افزود: اگر در روزها و ماههای آینده باران خوبی داشته باشیم، در تابستان نیز خاموشی نخواهیم داشت.