تمامی چهره های شاخص كشتی آذربایجان مجاب شده بودند تا در این رقابت‌ داخلی شركت كنند كه شكست سلیم خان حسین‌اف نایب قهرمان وزن ۶۰ كیلوگرم جهان و دومین شكست نوروز تمرزاف از شریف شریف اف در ۸۴ كیلو از حوادث مهم مسابقات آزاد بودند.

در كشتی فرنگی نیز روشن بایرام‌اف نایب قهرمان المپیك در یك وزن بالاتر(۶۰ كیلو) سوم شد.

نكته جالب این‌كه دو كشتی‌گیری كه قبلا آزادكار بوده‌اند، در وزن های ۹۶ و ۱۲۰ كیلوگرم فرنگی اول شده‌اند.

● رده‌بندی كامل این مسابقات به ترتیب زیر است:

▪ کشتی آزاد

۵۵ کیلوگرم: ۱- نامیک سودیموف ۲- یاشار علی یف ۳- محمود ماگومداف و جیحون علی یف

۶۰ کیلوگرم: ۱- حاجی علی یف ۲- عقیل رمضانوف ۳- سلیمخان حسین اف و آزاد اسلام اف

۶۶ کیلوگرم: ۱- امین عزیزاف ۲- جبرئیل حسن اف ۳- رفیق مامدوف و داوود سینوچانوف

۷۴ کیلوگرم: ۱- شمس الوارا شمس الوارایف ۲- اشرف علی اف ۳- عقیل قلی اف و یوسف ابراهیم اف

۸۴ کیلوگرم: ۱- شریف شریف اف ۲- نوروز تمرزاف ۳- الهام عبیدوف و کورمان تمرزاف

۹۶ کیلوگرم: ۱- ختاگ گازیموف ۲- جمال الدین ماگومداف ۳- مهمان ایمان قلی اف و رامین عباسقلی

۱۲۰ کیلوگرم: ۱- علی عیسی یف ۲- توختار تمرزاف ۳- سوسلان ژبیسوف و علی ماگومد دبیراف

▪ کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: ۱- الجین علی یف ۲- غدیر سلیمانوف ۳- طالع ممدوف و هازار الله وردیف

۶۰ کیلوگرم: ۱- حسن علی یف ۲- آنارا اسداف ۳- روشن بایرام اف و ناطق باقراف

۶۶ کیلوگرم: ۱- امین احمداف ۲- تورال حسین اف ۳- رستم علی یف و رسول چونایف

۷۴ کیلوگرم: ۱- الوین مرسلیف ۲- نیام الدین ابراگیموف ۳- رفیق حسین اف و فواد علی اف

۸۴ کیلوگرم: ۱- شالوا گادابادزه ۲- عاصف آرزومانوف ۳- علم الدین عبدالله اف و مرتضی تقی اف

۹۶ کیلوگرم: ۱- الدار آتاکیشیف ۲- الگیز مامدوف ۳- مالک هالس و لوکا بادزاشویلی

۱۲۰ کیلوگرم: ۱- مسلم مسلم اف ۲- جلال بهادوروف ۳- نظامی جعفراف و موسی میرزایف