در ادامه طرح استعدادیابی كشتی اصفهان، ۱۱۰ نوجوان برای شركت در اردوهای این استان غربال شدند.

اصفهانی‌ها برای قرار گرفتن روی سكوهای برتر رده‌بندی هیات‌ها و همچنین ارتقای سطح كیفی كشتی استان‌شان، به شدت پیگیر طرح استعدادیابی هستند.

در این طرح كه توسط مربیان و كارشناسان تربیت‌بدنی در مدارس اصفهان صورت گرفته است، ۱۲۰۰ كشتی‌گیر آینده‌دار شناسایی شدند كه بعد از غربال نفرات در تمرینات، این تعداد به ۱۱۰ نفر كاهش پیدا كردند.

نیمی از این نوجوانان در اردوهای آزاد و نیمی دیگر نیز در اردوی فرنگی استان به تمرین خواهند پرداخت.

میرزایی در رشته آزاد و فرهاد شیران در رشته فرنگی مسئولیت برگزاری اردوهای استعدادیابی را به عهده خواهند داشت.

تمرینات هر ۲ گروه در باشگاه تختی اصفهان برگزار خواهد شد.