هیات وزیران با ابلاغ دستورالعمل الگوی كاهش مصرف آب، تعرفه‌های جدید را در صورت مصرف بیش از الگوی مصرف طراحی شده اعلام كرد.

به گزارش فارس، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در زمینه اصلاح الگوی مصرف، اعلام كرد كه وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه شركت‌های دولتی، نهادها و سازمان‌ها، مراكز نظامی و انتظامی، نهادهای خدمات عمومی، واحدهای تجاری و بخش‌های خدماتی كارخانه‌ها و تمامی كاربری‌های غیرخانگی كه از شبكه‌های آب شرب استفاده می‌كنند، مكلفند مصارف خود را نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۸۷ كاهش دهند.

این گزارش اضافه می‌كند: وزارت نیرو موظف است آب مصرفی و خدمات دفع فاضلاب واحدهای اداری دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری را بر مبنای قیمت تمام ‌شده (حداقل ۱۷۰۰ و حداكثر ۴۰۰۰ ریال) محاسبه و دریافت كند. هرگونه تغییر قیمت تمام شده برای سال‌های آینده توسط كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صورت خواهد گرفت.

وزارت نیرو با هماهنگی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مكلف است طی ۲ سال به منظور اعمال مدیریت مصرف بهینه آب نسبت به تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف بهینه آب در تجهیزات، فرآیندها و سیستم‌های مصرف‌كننده آب، به ترتیبی كه مصرف‌كنندگان، تولیدكنندگان و واردكنندگان ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند، اقدام كند. شورای عالی استاندارد این موارد را تصویب و ابلاغ خواهد كرد.

به شركت‌های آب و فاضلاب نیز اجازه داده می‌شود نسبت به در اختیار گذاردن تجهیزات كاهنده مصرف برای مشتركان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی اقدام و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب‌بها ظرف یك سال دریافت كنند.

براساس این مصوبه از الگوی مصرف (ماهانه) تا ۲۵/۱ برابر مازاد بر الگو تعرفه آن ۵/۱ برابر قیمت تمام شده، مصارف مازاد بر ۲۵/۱ برابر الگوی مصرف تا ۵/۱ برابر مازاد بر الگو تعرفه آن دو برابر قیمت تمام شده، مصارف مازاد بر ۵/۱ برابر الگوی مصرف تا ۷۵/‌۱‌برابر مازاد بر الگو تعرفه آن ۳ برابر قیمت تمام شده، مصارف مازاد بر ۷۵/۱ برابر الگوی مصرف تا دو برابر مازاد بر الگو تعرفه آن ۴ برابر قیمت تمام شده، مصارف مازاد بر دو برابر الگوی مصرف تا ۵/۲ برابر مازاد بر الگو تعرفه آن ۵/۵ برابر قیمت تمام شده و مصارف مازاد بر ۵/۲ برابر الگوی مصرف تعرفه آن ۵/۷ برابر قیمت تمام شده است.