معاون طرح و توسعه شركت مدیریت منابع آب ایران از بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بخش آب به پیمانكاران خبرداد.

به گزارش مهر، علیرضا الماس وندی با اشاره به همكاری خوب دولت و مجلس با وزارت نیرو مبنی بر تامین اعتبار بخش آب كشور گفت: در طول سالهای برنامه چهارم توسعه وزارت نیرو هرساله شاهد تامین اعتبار تنها یك سوم آنچه كه پیشنهاد می داده است، بوده و بر همین اساس سالانه ۴ هزار میلیارد تومان باید به طور متوسط تخصیص می یافت كه تنها یك سوم آن محقق شده است.

معاون طرح و توسعه شركت مدیریت منابع آب افزود: در مقابل این میزان تخصیص، وزارت نیرو ۶۰ درصد كار اجرایی انجام داده است كه درنتیجه آن بدهی بخش آب كشور به پیمانكاران هم اكنون ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. وی تصریح كرد: وزارت نیرو امسال در رابطه با طرح تملك دارایی نسبت به سال ،۸۷ ۱۰درصد كاهش داشته است؛ به این معنا كه كل اعتبار تملك دارایی در سال ۸۷ معادل ۲۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده كه امسال به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته الماس وندی، با توجه به همكاری رئیس جمهور، توجه ویژه وزیر نیرو به بخش آب خوشبختانه علیرغم این ۱۰درصد كاهش نسبت به بودجه سال ۸۷ در بخش آب، ۵۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش بودجه داشته ایم.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان كرد: امسال در فصل آب با اعتباراتی كه در ردیفهای متمركز، خشكسالی و سایر موارد در نظر گرفته شده است ۳ هزار و ۶۰ میلیارد تومان اعتبار داریم كه امید می رود با تخصیص این رقم به صورت كامل، جبران عقب ماندگی های سالهای گذشته را شاهد باشیم. به گفته الماس وندی، نزولات كشور ۴۰۹ میلیارد مترمكعب در سال است كه به لحاظ شرایط خشكسالی منطقه، در حدود ۷۲ درصد این میزان تبخیر می شود و ۲۷ درصد از این میزان قابل استفاده است به همین دلیل نیز عمده دشتهای كشور ممنوعه است و بیش از این نمی توان به منابع آب زیرزمینی كشور فشار وارد آورد. وی خاطرنشان كرد: امسال كه سال آخر برنامه چهارم توسعه است وزارت نیرو توانسته ۴۰ میلیارد مترمكعب ظرفیت ذخیره آب را با توجه به مخازن ایجاد شده داشته باشد كه تا انتهای سال ۸۸ می توان ۳۰ میلیارد مترمكعب آب را تنظیم كرد.

این مقام مسئول در شركت مدیریت منابع آب با بیان اینكه حدود ۱۰۱ سد اجرایی در حال حاضر در دستور كار قرار دارد، خاطرنشان كرد: این تعداد سد مخزنی و برقابی در استانهای مختلف برای مصارف شرب و كشاورزی احداث شده و مطالعات فاز دو ۱۷۲ سد مخزنی نیز در دست اجرا است. وی اظهار داشت: اگر این طرحها را با تخصیص منابع مالی لازم بتوانیم در طول برنامه پنجم و ششم به اتمام رسانیم، ۱۱۵ میلیارد مترمكعب مخزن ایجاد كرده ایم كه قطعا می توان عمده جریانات سطحی نابهنگام را تنظیم، ذخیره و به مصرف رساند. به گفته الماس وندی، در بخش شبكه های آبیاری و زهكشی نیز باید حدود ۴ میلیون هكتار در طول برنامه ها اجرا كرد كه هم اكنون ۷۰۰ هزار هكتار اجرا شده یا در دست اجرا است و مابقی نیز باید اجرا شوند.