● پیمان امنیت مشترك ایران، افغانستان و تركیه

۲۲ آوریل ۱۹۲۶ (دوم اردیبهشت ۱۳۰۵ هجری خورشیدی) میان ایران، تركیه و افغانستان یك پیمان امنیت مشترك به امضاء رسید كه مورخان نوشته اند سیاست انگلستان پشت سر آن بود كه در آن زمان یك قدرت بزرگ جهانی و استعمارگر شماره یك بشمار می رفت. این پیمان در تهران و در خانه محمدعلی فروغی نخست وزیر وقت توسط نمایندگان سه كشور امضاء شد. فروغی ماه بعد از نخست وزیری بركنار شد ولی در كابینه بعدی او را وزیر جنگ كردند!. در این فاصله رضا شاه سرگرم برگزاری مراسم تاجگذاری خود بود. به نظر مورخانی كه درباره پیمان امنیت مشترك سه كشور تحقیق كرده اند، هدف انگلستان از تشویق سه كشور به امضای این پیمان، ایجاد یك سد در برابر سرایت تفكر سوسیالیسم روسیه شوروی به جنوب و در پی آن سلطه و نفوذ مسكو بود. همچنین دولت لندن كه همواره نظر خاص به افغانستان داشته است می خواست كه از دعاوی احتمالی ایران نسبت به آن سرزمین پیشگیری كرده باشد. ایجاد افغانستان از تجزیه ایران، عمدتا با بازی های انگلستان صورت گرفته بود.

● ادامه جنگ شیمیایی

ارتش آلمان ۲۲ آوریل ۱۹۱۵ و در دومین سال جنگ جهانی اول، در جبهه «Ypres» واقع در بلژیك برضد دو لشكر فرانسوی (عمدتا مركب از افراد الجزایری و مراكشی)، دو لشكر انگلیسی و یك لشكر كانادایی سلاح شیمیایی (گاز كلر) بكار برد كه براثر آن، ظرف یكی ـ دو ساعت شش هزار نفر درگذشتند. در این عملیات كه در یك جبهه شش كیلومتری انجام شد ۱۶۸ تن گاز كلر رها شده بود و این گاز ریه نظامیان را ازكارانداخته بود. این دومین بار بود كه ارتش آلمان در جنگ از سلاح شیمیایی استفاده می كرد. این ارتش سه ماه پیش از این در جبهه Bolimov برضد روس ها از این سلاح استفاده كرده بود.

● روز زمین = Earth Day

با اینكه سازمان ملل روز ۲۰ مارس (نوروز ایرانیان) را كه آغاز بهار است و خورشید نسبت به استوای زمین در وضعیت ویژه قرار می گیرد «روز زمین» پیشنهاد كرده بود كه اتفاقا ایرانیان از هزاران سال پیش در این روز به تمیزكاری و نوكردن می پرداخته اند۲۲ آوریل ۱۹۷۰ به پیشنهاد یك سناتور آمریكایی در یك نشست محیط زیست تصمیم گرفته شد كه همین روز (۲۲ آوریل) روز زمین (Earth Day) تعیین شود. هدف از برگزاری روز زمین تشویق مردم (ساكنان آن) به حفظ كره زمین ازآلودگی ها و لزوم و اهمیت این كار است. در نیمكره جنوبی كه بهار آن برابر است با پاییز نیمكره شمالی، روز زمین را در همان بهار خودشان برگزار می كنند.