حمید شانس مجسمه «پرواز» را با نگاه به صلح در جهان برای سازمان زیباسازی شهر تهران می سازد. این هنرمند مجسمه ساز به مهر گفت: «مجسمه «پرواز» از مجموعه آثارم با موضوع صلح است كه قصد دارم بعد از این روی آنها كار كنم. «پرواز» اثری فیگوراتیو است كه از اتم به عنوان كوچكترین ذره جهان مادی، انسان به عنوان پیچیده ترین عنصر در جهان مادی و كبوتر صلح نوح تشكیل شده است.» وی در ادامه افزود: «در حال حاضر از دغدغه های ذهنی من صلح است، زیرا وقتی به جهان اطراف خود نگاه كنیم متوجه می شویم چقدر رفتارها خصمانه شده است. به عنوان یك هنرمند فكر می كنم شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنیای امروز نیازمند صلح است و باید در آثار هنری به آن توجه كرد.» شانس درباره شیوه اجرای این مجسمه گفت: «مجسمه پرواز به شكلی مدرن ساخته خواهد شد و از شبكه های فلزی و برنزی برای ساخت آن بهره می برم. تاكنون طرح كامل ۱۰ مجسمه مجموعه صلح آماده شده و قصد دارم تا یكسال آینده این مجموعه را با هزینه خودم برای نمایشگاه آماده كنم.»