طی دو هفته گذشته خاموشی ناشی از كمبود تولید برق در كشور رخ نداده و در حال حاضر نیروگاه‌های حرارتی به تمام نیاز مصرف در زمان پیك پاسخ داده‌اند.

طی روزهای گذشته پیك مصرف برق در كشور بین ۳۰ هزار مگاوات تا ۳۳ هزار مگاوات بوده است كه به طور كلی این نیاز مصرف از سوی نیروگاههای حرارتی تامین شده و طی دو هفته گذشته خاموشی ناشی از كمبود تولید برق در كشور رخ نداده است.

بنابراین گزارش، چنانچه برای نیروگاه های حرارتی در حال تولید مشكلی رخ ندهد تولید برق كنونی كفاف نیاز مصرف را با همكاری مشتركان برای كاهش مصرف خواهد داد.

نیروگاه‌های حرارتی در یك سال اقدام به تولید برق كرده‌اند و حال وزارت نیرو مجبور است تعمیر نیروگاه‌های حرارتی خود را كه اتفاقا چندماهی است به تاخیر افتاده در فصل پاییز انجام دهد، بنابراین مصرف كننده گان و مشتركان برق باید همچنان مصرف صحیح و بهینه را در دستور كار خود قرار دهند.