مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران گفت:با ۱۳۷ میلی متر بارندگی در سال آبی ۸۶-۸۷ ( كه ۳۱ شهریور آخرین روز آن است )ركورد خشكسالی در كشور طی سال های گذشته شكسته شد.

ستار محمودی اظهار داشت:بارش باران در كشور تا ۲۲ شهریور ماه جاری ۱۳۷ میلی متر بوده كه نسبت به آمار ۳۹ سال گذشته ۴۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد كاهش داشته است.

مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب افزود: وضعیت ذخیره آب سدها تا ۲۲ شهریور ۱۰ میلیارد متر مربع بود كه نسبت به سال گذشته با ۳۹ درصد كاهش داشته است.

مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران گفت: با نگاهی سریع به بخش آب كه ماهیت فرابخشی دارد نقش اقتصادی، رفاهی، بهداشتی، امنیتی و اجتماعی آب كشور در تمامی ابعاد به صورت گسترده به نظر می رسد.

وی ادامه داد: این بخش در كشور دارای جغرافیای گسترده كاری، ذینفعان متنوع و گسترده، سازمان های رقیب كه زمینه منازعات را در این بخش فراهم می كنند.

به گفته وی، پیچیدگی كار، مباحث فنی و نگهداری و حجم وسیع سرمایه ها، حوادث مرتبط با آب است كه این همه سبب شده تا بحث مدیریت آب دارای جایگاه ویژه ای شود.