شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشی های احتمالی (از ۳۰ شهریور تا ۵ مهر) را اعلام كرد. به گزارش ایسنا، بر اساس این برنامه از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد گروه های ۹ و۱۰ و ۱۱ ; از ساعت ۲ تا ۴ گروه های ۱ و ۲ ; از ساعت ۴ تا ۶ گروه ۳ ; از ساعت ۶ تا ۸ گروه های۴ و ۵؛ از ساعت ۸ تا ۱۰ گروه ۶ ; از ساعت ۱۰تا ۱۲ گروه های ۷ و۸ ; از ساعت ۱۲ تا ۱۴ گروه های ۹ و ۱۰ ; از ساعت ۱۴ تا ۱۶ گروه های ۱۱ و ۱؛ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ گروه های ۲ و ۳ ; از ساعت ۱۸ تا ۲۰ گروه ۴؛ از ساعت ۲۰ تا ۲۲ گروه های ۵ و ۶ ; از ساعت ۲۲ تا ۲۴ گروه های ۷ و ۸ دچار خاموشی احتمالی خواهند شد. گفتنی است، وزیر نیرو سابقا وعده داده بود كه از ۱۰ مهر ماه خاموشی ها به طور كامل برطرف می شود، ولی وی به تازگی اظهار كرده كه وضعیت تامین برق در نیمه دوم سال جاری به وضعیت بارش ها بستگی دارد؛ این در حالیست كه عباس علی آبادی - معاون وزیر در امور برق و انرژی - نیز به تازگی از ادامه روند خاموشی ها در فصل پاییز خبر داده است.