طرح انتخاب بهینه محل احداث نیروگاههای حرارتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GISدر استانهای هرمزگان، كرمان و یزد آغاز شد.

این طرح در سه فاز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به انجام خواهد رسید. در فاز مقدماتی با استفاده از نقشه‌ مكانهای اولیه برای انجام مطالعات تفضیلی در هر استان مشخص می شود.

در مرحله تفضیلی برای مكانهای اولیه نقشه هایی با مقیاس ۰۰۰/۲۵: ۱ تهیه و بعد از تلفیق و رویهم گذاری لایه ها (با استفاده از مدل مفهومی كه از پیش تهیه شده تعدادی ساختگاه برای احداث نیروگاه انتخاب می شود.

براساس این گزارش، این محلها مورد بازدید میدانی قرار گرفته و بعد از كنترل اطلاعاتی مانند فاصله از خطوط و پست های انتقال، فاصله از خطوط سوخت، راه های دسترسی، منابع آب، كیفیت پوشش گیاهی، مالكیت اراضی سایتها رتبه‌بندی شده و ساختگاه نهایی معرفی و برای هر ساختگاه شناسنامه‌ای تهیه و به كارفرما ارائه می‌شود. در این شناسنامه نوع نیروگاه و ظرفیت آن نیز مشخص خواهد شد.

در این طرح بیش از ۱۲۰ لایه اطلاعاتی شامل: شكل زمین، زمین شناسی، خاك، اقلیم، پوشش گیاهی، محدوده‌های آبی، محدوده های زیست محیطی، نقاط جمعیتی و راه های دسترسی، نقاط مصرف برق، تأمین سوخت و آب و تولید و انتقال برق در انتخاب ساختگاه برای نیروگاههای حرارتی موثر هستند، مورد استفاده قرار می گیرند.