اعضا هیات داوران نخستین دوسالانه مجسمه سازی فضاهای شهری مشخص شدند. پس از انتخاب آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره و راهیابی ۱۱۱ اثر از ۸۷ هنرمند به بخش مسابقه، اعضا هیات داوران بخش نهایی برگزیده های این بینال را انتخاب می كنند.

اعضا هیات داوران این بخش سعید شهلاپور، ناهید سالیانی، طاهر شیخ الحكمایی، زهرا رهنورد و سید محمد بهشتی هستند. نخستین دوسالانه مجسمه سازی فضاهای شهری با هدف ارتقای هنر مجسمه سازی در فضاهای شهری به همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران از ۱۵ مهرماه دربنای تاریخی عین الدوله برگزار می شود. به گزارش ایلنا، سید مجتبی موسوی دبیر اجرایی و حجت ا... صالحی رییس این دوسالانه هستند. از اعضای هیات انتخاب تنها سعید شهلاپور در داوری نهایی نیز شركت دارد. كار انتخاب اولیه آثار بر عهده حمید شانس، حسین سلطانزاده، حمید رضایی، كفشچیان مقدم بود.