موسسه تحقیقاتی بیزینس مونیتور در گزارشی به بررسی وضعیت تولید و مصرف برق در ایران پرداخته، در این گزارش آمده است: سهم بازار ایران از ۷/۲۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۷/۳۰ درصد تا سال ۲۰۱۲ افزایش خواهد یافت.

بیزینس مونیتور در گزارش خود آورده است: ایران تا سال ۲۰۱۲ بیش از ۵۰/۱۷ درصد تولید برق خاور میانه و آفریقا را در اختیار خواهد داشت . تولید برق خاور میانه و آفریقا طی سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۱۱۷ ترا وات ساعت رسید كه نسبت به سال قبل از آن ۶ درصد رشد داشته است .

تولید برق كشورهای منطقه تا سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۵۲۶ ترا وات ساعت خواهد رسید كه نسبت به سال ۲۰۰۷ با رشد ۶/۳۶ درصدی روبرو خواهد شد . نیروگاههای حرارتی طی سال ۲۰۰۷ بیش از ۹۷۱ ترا وات ساعت تولید برق منطقه را در اختیار داشتند كه این رقم معادل ۹/۸۶ درصد كل تولید برق منطقه است .

تولید برق حرارتی در منطقه تا سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۳۲۲ ترا وات ساعت خواهد رسید و سهم برق حرارتی از كل تولید برق منطقه به كمتر از ۶/۸۶ درصد می رسد . در این مدت تولید برق در نیروگاههای آبی ، نیروگاههای هسته ای و انرژی های جایگزین افزایش خواهد یافت . تولید برق حرارتی در ایران در سال ۲۰۰۷ به ۱۷۳ تراوات ساعت رسید كه این رقم معادل ۹/۱۷ درصد كل تولید برق حرارتی منطقه است .

تا سال ۲۰۱۲ میلادی ، ایران ۷/۱۷ درصد كل تولید برق حرارتی منطقه را در اختیار خواهد داشت . در سال ۲۰۰۷ ، گاز طبیعی ۵۵ درصد كل تقاضای اولیه انرژی در ایران را تشكیل داده و نفت و برق نیز به ترتیب ۴۲ و ۲ درصد تقاضای انرژی را شامل شده است . تقاضای انرژی منطقه تا سال ۲۰۱۲ به بیش از ۸/۸۶۸ میلیون تن خواهد رسید كه این رقم نسبت به سال ۲۰۰۷ بیش از ۸/۲۶ درصد رشد داشته است .

سهم بازار ایران از ۷/۲۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۷/۳۰ درصد تا سال ۲۰۱۲ افزایش خواهد یافت . تقاضای برق هسته ای ایران نیز تا سال ۲۰۱۲ به بیش از ۸ ترا وات ساعت خواهد رسید . سهم ایران در بازار هسته ای منطقه نیز به بیش از ۷/۳۲ درصد می رسد . ایران هم اكنون از لحاظ محیط و فضای كسب و كار در زمینه صنعت برق در رتبه چهارم منطقه در كنار آفریقای جنوبی قرار دارد .

صنعت برق ایران در زمینه رقابتی شدن و خصوصی سازی پیشرفت چندانی نداشته است . فضای قانونی صنعت برق چندان برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی جذاب نیست . اگر آفریقای جنوبی بتواند مشكلات مربوط به عرضه برق و خصوصی سازی این صنعت را برطرف كند ، طی ماههای آینده از ایران پیشی خواهد گرفت .

تولید ناخالص واقعی ایران طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ حدود ۵۵/۴ درصد رشد خواهد داشت . جمعیت ایران از ۹/۷۰ میلیون نفر به بیش از ۲/۷۴ میلیون نفر تا سال ۲۰۱۲ خواهد رسید . سرانه تولید ناخالص داخلی و مصرف سرانه برق در ایران نیز در این مدت به ترتیب ۱۳۷ و ۱۸ درصد رشد خواهد داشت . مصرف برق ایران از ۱۷۰ تراوات ساعت در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲۰۹ تراوات ساعت تا سال ۲۰۱۲ افزایش خواهد یافت . ظرفیت صادرات برق ایران از ۲۳ تراوات ساعت در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۵۸ تراوات ساعت تا سال ۲۰۱۲ خواهد رسید .

بخش قابل توجهی از برق تولیدی در ایران در شبكه انتقال و توزیع از بین می رود . تولید برق ایران طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ بیش از ۸/۵۲ درصد رشد خواهد داشت . این رقم معادل ۹/۲۴ درصد تولید برق منطقه طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ خواهد بود . رشد مصرف انرژی از ۷/۳۰ درصد طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ به كمتر از ۷/۲۱ درصد خواهد رسید . رشد ۶۰ درصدی مصرف برق آبی طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ بخش مهمی از رشد تولید برق را شامل می شود . تولید برق حرارتی نیز طی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ بیش از ۴۶ درصد رشد خواهد داشت . تقاضای برق هسته ای نیز از ۲ ترا وات ساعت در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۵ ترا وات ساعت در سال ۲۰۱۸ خواهد رسید .