این طرح ها شامل برق رسانی به شهرك جدید سیه باز ـ شهرك بابل آباد و برق رسانی به روستای قارنی یارخ ـ روشنایی ۲ بلوار و روشنایی معابر است كه با حضور فرماندار خوی به بهره برداری رسید.

به گزارش واحد مركزی خبر،برای اجرای این طرح ها ۵ پست هوایی انتقال برق و ۸ كیلومتر شبكه فشار قوی و ضعیف ایجاد شده است.

برای اجرای این طرح ها بیش از سه میلیاردریال اعتبار هزینه شده است و با بهره برداری از آنها بیش از ۸۰۰ خانوار روستایی از مزایای این طرح ها بهره مند شدند.

حامد کاظم زاده خوئی