محمدرضا عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا طی حكمی ابوالقاسم مظفری شمس را به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران منصوب كرد.

شبكه خبری آب ایران، در بخشی از این حكم آمده: نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و به استناد مصوبه مجمع عمومی و بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران به موجب این حكم برای مدت دو سال به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت مذكور تعیین و منصوب می شوید.

بر اساس این گزارش پیش از این علی آبادی معاون جدید وزیر نیرو در امور برق و انرژی به عنوان مدیر عامل شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران فعالیت می كرد.