میزان كمبود انرژی برق در شبكه سراسری به دلیل ورود دوباره برخی از نیروگاه‌هایی كه از مدار خارج شده بودند از ۳ هزار مگاوات به ۵۰ مگاوات كاهش یافت.

پس از اینكه در اوایل روزهای شهریور ماه جاری نیروگاه‌های شهید منتظری اصفهان، رامین اهواز و نكا به دلیل تعمیرات اساسی از مدار خارج شده و میزان خاموشی‌ها در كشور به ۳ هزار مگاوات رسید ،پس از وارد مدار شدن مجدد این نیروگاه‌ها میزان كمبود برق در شبكه سراسری به ۵۰ مگاوات كاهش یافت.

بنابراین گزارش، میزان خاموشی‌های شب گذشته در سراسر كشور به ۵۰ مگاوات رسیده بود كه انتظار می‌رود با كاهش دمای هوا و صرفه‌جویی انجام شده از سوی مردم این میزان باز هم كاهش یابد.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینكه نیروگاه‌های حرارتی باید بعد از ۷ ماه كار و تولید برق از مدار تولید خارج شوند و تعمیرات اساسی شوند بهتر است وزارت نیرو تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها را در فصل پاییز كه دمای هوا و مصرف كاهش یافته انجام دهد تا دیگر شاهد كمبود بیش از پیش تولید برق در كشور نباشیم.