وزارت نیرو مكلف شد، تعرفه‌های برق بخش كشاورزی در ذیل عنوان « تعرفه‌های كشاورزی» تنظیم و ابلاغ كند.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶۵۱۷/۲۵۲۲ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت نیرو مكلف است براساس اختیار قانونی، تعرفه‌های برق بخش كشاورزی را به نحوی كه مشتمل بر انواع مصارف در كلیه واحدهای تولیدكننده محصولات كشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان باشد، در ذیل عنوان « تعرفه‌های كشاورزی» تنظیم و ابلاغ كند.