یك شركت ایرانی با سرمایه گذاری بانك توسعه صادرات در بوسنی نیروگاه برق آبی احداث می كند.

به نقل از پایگاه سی بیز ،شركت فراب ایران قصد دارد با مشاركت و سرمایه گذاری بانك توسعه صادرات ، اقدام به احداث نیروگاههای برق آبی در سارایوو نماید .

در همین راستا یك هیات از ایران برای پیگیری مذاكرات به بوسنی سفر كرده است.

هیات ایرانی در دیدار با وحید هكو وزیر انرژی بوسنی و هرزگوین بر مشاركت و سرمایه گذاری بانك توسعه صادرات ایران در این پروژه تاكید كرد .

نمایندگان شركت فراب همچنین تمایل خود را برای احداث نیروگاههای آبی بیشتر در مناطق مختلف بوسنی و هرزگوین اعلام كردند .

مقامهای ایرانی دو پیشنهاد را در خصوص نحوه تامین مالی این پروژه ارائه كردند . پیشنهاد اول اینكه بانك توسعه صادرات وامی را در اختیار دولت بوسنی قرار می دهد و شركت فراب به عنوان پیمانكار این پروژه را انجام دهد و پیشنهاد دوم اینكه شركت فراب به صورت مستقیم در این پروژه سرمایه گذاری كند .