سازمان اطلاعاتی آلمان كه با نام Bundesnachrichtendienst یاFederal Intelligence Service، شهرت دارد در اول آوریل ۱۹۵۶ تشكیل شده است كه از دو بخش نظامی و غیر نظامی تشكیل یافته است.

مقر اصلی آن درپولاخ نزدیك مونیخ و برلین واقع است كه قرار است از سال ۲۰۱۱ همه دفاتر آن در برلین متمركز شود. این سازمان اكنون ۳۰۰ دفتر در آلمان وكشورهای خارجی دارد. این سازمان سال ۲۰۰۵ حدود ۶۰۵۰ نفر استخدام كرد؛ این نیروها اغلب توسط آكادمی علوم نظامی استخدام می شوند. این سازمان به عنوان یك سیستم مدافع امنیت و منافع آلمان در خارج از مرزها عمل می كند و از ابزارهای مدرن و فناوری بالا برای ایفای وظایف خود بهره می گیرد. بودجه سالانه سازمان اطلاعات آلمان ۴۳۰ میلیون دلار است.

از وظایف و كاركردهای این سازمان در سال های اخیر می توان به مقابله با تروریسم بین الملل، اشاعه سلاح های كشتار جمعی و نقل وانتقال تكنولوژی های دوگانه، جرایم سازمان یافته، قاچاق سلاح و مواد مخدر، پول های كثیف، مهاجرت غیر قانونی و جنگ اطلاعاتی اشاره كرد.

براساس قوانین جمهوری فدرال آلمان، یك كمیسیون، متشكل از نمایندگان مجلس این كشور، موسوم به هیأت نظارتی مجلس (PKG)، بر فعالیت نهادهای امنیتی آلمان، نظارت می كند.

البته هر ایالتی دارای سرویس سری خاص است چنان كه ۱۶ ایالت فدرال دارای چنین تشكیلاتی است كه وظیفه حراست از قانون اساسی را برعهده دارند.

ساختار سازمان اطلاعاتی امروز آلمان برگرفته از الگوهای سازمان های غربی است در واقع این نهاد تشكیلات اطلاعاتی آلمان غربی دیروز را به ارث برده است.

تا پیش از وحدت دو آلمان، دو كشور آلمان شرقی و غربی هر كدام دارای سازمان جداگانه ای بودند و حتی از این نظر رقابتی گسترده میان آنها جریان داشت.

سازمان اطلاعات آن روز آلمان شرقی زیر نظر وزارت كشور یا استاسی عمل می كرد كه در ۸ فوریه سال ۱۹۵۰ با الگو برداری از وزارت امنیت كشور در اتحاد شوروی ام گ ب (وزارتخانه ای كه در ۱۹۵۴ به كمیته امنیت كشور یا ك گ ب تبدیل شد) تأسیس شده بود ودر پی وحدت دو آلمان در ۱۹۸۷منحل شد. در آلمان شرقی این اعتقاد قویاً وجود داشت كه این وزارتخانه از هر ۷ شهروند آلمان شرقی یك نفر را به عنوان همكار غیررسمی به خبرچینی از زندگی سایرین وادار نموده است. نام استاسی برای مردم آلمان مترادف با مداخله های پلیسی فراتر از قانون در حریم خصوصی زندگی افراد تلقی می شود.