اولین اكسپو مجسمه سازی ایران در رونق بخشی به اقتصاد هنر در بخش مجسمه سازی تاثیرگذار است. ملك دادیار گروسیان؛ مجسمه ساز و عضو شورای انتخاب آثار اولین اكسپو مجسمه سازی ایران؛ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: «برگزاری اولین اكسپو مجسمه سازی حركتی متفاوت در هنر مجسمه سازی ایران است كه تاكنون حادث نشده است.» وی گفت: «این اكسپو می تواند در ارتباط با اقتصاد هنر به ویژه اقتصاد هنر مجسمه سازی ایران بسیار موثر باشد.»

گروسیان تصریح كرد: «یكی از راه های موفقیت این اكسپو مشاركت سازمان های دولتی برای خریدار آثار است كه این امر در تمام كشورهای دنیا رایج است اما در كشور ما موضوع خرید آثار هنری از سوی ارگان های دولتی هنوز جایگاهی نیافته است.» گروسیان درباره آشنایی مردم با هنر مجسمه سازی گفت: «متاسفانه مردم اطلاعات و اشراف چندانی نسبت به هنر مجسمه ندارند كه البته این اكسپو می تواند گامی برای مرتفع ساختن آگاهی مردم نسبت به این هنر باشد.» وی در مورد ارائه كاتالوگ این اكسپو در ایران و سایر كشورها گفت: «برنامه ای به منظور ارائه كاتالوگی از آثار این اكسپو برای خرید آثار آن همزمان با برگزاری اولین اكسپو مجسمه سازی ایران و ارائه آن به مراكز هنری دیگر كشورها نیز صورت گرفته است.»