شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشی های احتمالی هفته جاری از ۱۶ تا ۲۲ شهریورماه جاری را اعلام كرد. برهمین اساس، برنامه خاموشی ها بدین شرح است: از ساعت ۰ تا ۲ بامداد گروه های ۲-۳-،۴ازساعت ۲ تا ۴بامداد گروه های ۵-،۶ ازساعت ۴ تا ۶ صبح گروه،۷ ازساعت ۶ تا ۸ صبح گروه های ۸-،۹ازساعت ۸ تا ۱۰ صبح گروه ،۱۰ ازساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر گروه های ۱- ،۱۱ از ساعت ۱۲ تا ۱۴بعد از ظهر گروه های ۳-،۲ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ عصر گروه های ۴-،۵ ازساعت ۱۶ تا ۱۸ عصر گروه های ۶-،۷ ازساعت ۱۸ تا ۲۰ عصر گروه ،۸ ازساعت ۲۰ تا ۲۲ شب گروه های ۹-۱۰ و از ساعت ۲۲تا ۲۴ نیمه شب گروه ۱ -.۱۱