مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران گفت: با توافقات صورت گرفته از سوی وزارت نیرو، ۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی برای خرید نیروگاه های نیمه تمام دولتی از حساب ذخیره ارزی برداشت می شود. محمد بهزاد در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر فروش نیروگاه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی گفت: با توجه به اینكه بخش خصوصی ممكن است در خرید این نیروگاه ها با محدودیت منابع مالی مواجه شود، وزارت نیرو توافقاتی را صورت داده كه بر مبنای آن ۵ درصد از ارز مورد نیاز بخش خصوصی برای خرید نیروگاه های نیمه تمام از حساب ذخیره ارزی تامین شود.