برداشت بی رویه و زیاد از حد آب در شهرستان سبزوار، موجب افت شدید سفره های زیر زمینی آب و قنات ها در منطقه شده است. قیاسی مدیر امور برق سبزوار گفت: مشتركان بخش كشاورزی سبزوار، ۵۶ درصد انرژی برق را مصرف می كنند.

وی افزود: شهرستان سبزوار دارای ۱۴۷ هزار مشترك برق است كه حدود یك درصد آنها در بخش كشاورزی هستند. وی تعداد مشتركان برق در بخش كشاورزی را در سبزوار ۱۴۳۶ مشترك عنوان كرد و ادامه داد: هزینه های دریافتی از این بخش ۱۴ درصد كل فروش برق این شهرستان را شامل می شود مشتركان بخش خانگی ۸۴ درصد، بخش صنعتی حدود یك درصد، بخش عمومی ۲ درصد و بخش تجاری این شهرستان ۱۰ درصد مشتركان برق سبزوار را تشكیل می دهند.