ارتباطات هنری ایران با برگزاری نمایشگاه های بین المللی باید تقویت شود. علی اكبر صادقی؛ نقاش؛ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در مورد ارتباطات هنری ایران با دیگر كشورها گفت: «تقویت ارتباطات هنری در گرو برگزاری نمایشگاه های بین المللی است زیرا در این نوع نمایشگاه ها هنرمندانی از كشورهای مختلف برای شركت و ارایه اثر به ایران دعوت می شوند و تبادلات هنری بین هنرمندان ایران و دیگر كشورها انجام می شود، بنابراین راه مناسبی برای گسترش ارتباطات هنری ایران ایجاد می شود.»

وی خاطر نشان كرد: «باید علل موجود در ضعف ارتباطات هنری ایران با دیگر كشورها به وسیله متولیان هنری بررسی شود البته برنامه ریزی نیز برای برطرف نمودن نقاط ضعف موجود در این ارتباطات و تعامل انجام گیرد.»وی اظهار داشت: «نقش متولیان هنری در ایجاد بستری برای گسترش ارتباط هنری ایران با دیگر كشورها بسیار تعیین كننده است.»