مهلت ارسال آثار به نمایشگاه هنر نوگرای معاصر ارامنه تا ۲۰ آبان ماه جاری تمدید شد.

به نقل از دبیرخانه اولین نمایشگاه، مهلت ارسال آثار به این نمایشگاه تا پایان مهر تعیین شده بود كه به دلیل استقبال هنرمندان تا ۲۰ آبان ماه تمدید شد.

بنا بر این گزارش، مؤسسه صبا برپایی اولین نمایشگاه هنرمندان نوگرای معاصر ارامنه را در ادامه سلسله نمایشگاه‌هایی برگزار می‌كند كه به هنرهای استانی، هنر اقلیت‌های قومی و منطقه‌ای، تمدن‌های هم‌زیست و همجوار با ایران و ... اختصاص می‌دهد.

این نمایشگاه به ارائه آثاری از ۵۰ سال هنر ارامنه می‌پردازد.

اولین نمایشگاه هنر ارامنه با نگاه ویژه به جریان‌های نوگرا در دو حوزه از هنرهای تجسمی (نقاشی و عكاسی) پائیز امسال در نگارخانه‌های مؤسسه صبا برگزار خواهد شد.