مطابق با برنامه چهارم توسعه حوزه های آبخیز بالا دست ۱۶ سد مخزنی كشور زیرپوشش عملیات آبخیز داری قرار گرفته و این تعداد در برنامه پنجم توسعه افزایش خواهد یافت.

مهندس محمد رضا شجاعی، معاون آبخیز داری سازمان جنگل ها و مراتع كشور در جلسه شورای هماهنگی اداره كل منابع طبیعی استان مركزی گفت: اگر در حوزه های آبخیز بالا دست سد های مخزنی اقدام های حفاظتی انجام نگیرد طولی نمی كشد كه مخازن سد ها از رسوب پر شده و سد ها از كاربری خارج خواهد شد.

وی افزود: امسال و به منظور جلوگیری از پرشدن سدها از رسوب یكهزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای عملیات آبخیز داری در حوزه های آبخیز بالا دست سد های مخزنی كشور هزینه می شود. وی در ادامه افزود: امسال برای اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز خارج از سدها نیز از محل اعتبارات استانی مبلغ ۶۰۰میلیارد ریال هزینه می شود كه مجموع این اعتبارات از منابع ملی و استانی جذب می شود.

شجاعی در ادامه به اجرای عملیات آبخیز داری طی ۱۵ سال برای سطحی معادل ۲۰ میلیون هكتار از حوزه های آبخیز كشور اشاره كرد و افزود: این رقم با توجه به ۱۲۰ میلیون هكتار حوزه آبخیز بحرانی كشور رقم بسیار كمی است. معاون آبخیز داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور تصریح كرد : از ۴۱۳ میلیارد متر مكعب نزولات كشور تنها حدود ۱۱۳ میلیارد متر مكعب آن قابل كنترل است. وی مساحت كل حوزه آبخیز كشور را ۱۶۴ میلیون هكتار عنوان كرد و گفت: ۱۲۰ میلیون هكتار از حوزه های آبخیز سد های كشور در وضع بحرانی قرار دارد.

مظفری مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مركزی در این جلسه به هدر رفتن سالانه ۳۰ درصد آب های سطحی موجود در عرصه های آبخیز استان مركزی و فرسایش سالانه خاك در حدود ۱۵ تن در هكتار اشاره كرد و گفت: باید با برنامه ریزی مناسب و تدوین برنامه های اجرایی مشكلات استان در این زمینه ها حل شود. وی در ادامه افزود: اجرای عملیات آبخیزداری در استان تا كنون موجب كنترل فرسایش و رسوب در سطحی بیش از ۶۷۰ هزار هكتار شده است.

وی كنترل سیل و استحصال هرز آب به میزان ۸۵ میلیون متر مكعب، اصلاح و توسعه زمین های مرتعی در سطح حوزه های تحت عملیات آبخیز داری، ایجاد اشتغال به میزان ۲ هزار نفر، افزایش سطح درآمد مرتع نشینان و ایجاد انگیزه و گسترش فرهنگ حفاظت از آب و خاك در میان ساكنین حوزه آبخیز را از فعالیت های انجام شده از سوی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان عنوان كرد.

وی در پایان به هدر رفت سالانه نزدیك به ۱‎/۵ میلیارد متر مكعب از آب های سطحی استان اشاره كرد و گفت: با مهار این مقدار آب بوسیله عملیات آبخیزداری بخشی از مشكلات آب استان حل خواهد شد.