معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در حدود ۸۷ درصد از میزان کل تلفات برق کشور مربوط به فرسودگی شبکه های توزیع است.

عباس علی آبادی معاون وزیر نیرو در امور انرژی در حاشیه اولین کنفرانس تجهیزات دوار نفت و نیرو درخصوص تلفات برق در کشور گفت: زمانی که از خطوط انتقال بار بیشتری گرفته شود تلفات بیشتری را نیز شاهد خواهیم بود.

وی عنوان کرد: میزان تلفات انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بیش از حد استاندارد است.

● بیش از ۳۰ درصد ظرفیت نصب شده در تابستان تلف شد

معاون وزیر نیرو اذعان داشت: بیش از ۳۰ درصد از ظرفیت نصب شده نیروگاهی در پیک مصرف تابستانی به صورت تلفات از مدار خارج شد.

وی با اشاره به سهم بخش های مختلف در تلفات برق اظهار داشت: در تجهیزات دوار داخل نیروگاهی حدود هفت میلیارد کیلووات ساعت تلفات برق موجود است.

● حداکثر تلفات برق در تابستان بود

این مقام مسوول با اشاره به اینکه حداکثر تلفات برق در تابستان به وقوع پیوست گفت: در حدود سه میلیارد کیلووات ساعت در شبکه های انتقال، تلفات برق وجود دارد.

علی آبادی ادامه داد: همچنین میزان پنج میلیارد کیلووات ساعت در شبکه های فوق توزیع، هفت میلیارد کیلووات ساعت در شبکه های فشار ضعیف و ۲۱ میلیارد کیلووات ساعت در شبکه های توزیع تلفات برق مشاهده می شود.

وی سهم تلفات شبکه انتقال و توزیع را بیش از حد استاندارد جهانی دانسته و تاکید کرد: بیشترین سهم تلفات مربوط به استفاده و انشعابات غیرمجاز است.

علی آبادی مشکلات فنی را از علل عمده تلفات برق دانسته و خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل فنی در دسترس بودن شبکه های فشار ضعیف است.

معاون وزیر نیرو با تاکید گفت: باید شبکه های فشار ضعیف از دسترس مردم خارج شود تا انشعابات غیرمجاز کاهش یابد.

● کاهش تلفات، افزاش درآمد را به دنبال دارد

این مقام مسوول در وزارت نیرو گفت: با جلوگیری از انشعابات غیرمجاز و صاحب کنتور کردن تمامی آنها، میزان مصرفی برق مشخص خواهد شد.

وی این امر را موجب افزایش درآمد برای وزارت نیرو دانست.

علی آبادی با تاکید بر اینکه تلفات در خطوط فشار قوی و نیروگاه ها در حد استاندارد جهانی است تاکید کرد: تلفات برق در شبکه های فشار ضعیف در وضعیت خوبی به سر نمی برد.

● لوازم برقی راندمان بهره وری خوبی ندارد

معاون وزیر نیرو بهره وری لوازم برقی موجود در کشور را پایین دانسته و عنوان کرد: نظارتی دقیق بر روی ورود وسایل برقی با بهره وری مناسب نمی شود.

به گفته وی واقعی نبودن قیمت برق و ارزان به فروش رسیدن آن نیز عاملی دیگر برای افزایش تلفات برق است.