شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشی های احتمالی (از ۲۷مهر تا ۳ آبان ) را اعلام كرد. به گزارش ایسنا، براساس این برنامه از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد گروه های ۱۰و ۱۱و ،۱ از ساعت ۲ تا ۴ گروه های ۲و ۳ ، از ساعت ۴ تا ۶ گروه ،۴ از ساعت ۶ تا ۸ گروه های ۵و ،۶ از ساعت ۸ تا ۱۰ گروه ،۷ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ گروه های ۸ و ،۹ از ساعت ۱۲ تا ۱۴ گروه های ۱۰ و ،۱۱ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ گروه های ۱ و ،۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ گروه های ۳ و ،۴ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ گروه ،۵ از ساعت ۲۰ تا ۲۲ گروه های ۶ و ،۷ از ساعت ۲۲ تا ۲۴ گروه های ۸ و ۹ دچار خاموشی احتمالی خواهند شد. در این اطلاعیه آمده است: در هفته های اخیر علیرغم اعلام برنامه خاموشی های احتمالی، به علت مشاركت مناسب مشتركان و تلاش مجموعه صنعت برق و همچنین تعدیل بار مصرفی، برنامه های اعلام شده خاموشی، اجرایی نشده است. این در حالی است كه وزیر نیرو گفته كه در هفته اخیر به علت افت فشار گاز و خارج شدن دو واحد از مدار، ۵۰۰ مگاوات خاموشی اعمال شده است! ضمنا امیدواریم با استمرار شرایط فنی موجود و به ویژه مشاركت و همراهی شهروندان گرامی در خصوص استفاده صحیح از انرژی برق، برنامه خاموشی های احتمالی اعلام شده از سوی این شركت اجرایی نشود.