برای نخستین بار در كشور، یك پیمانكار زن در اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان علی آباد كتول به كار گرفته شد. اسماعیل الازمنی، رئیس اداره آب وفاضلاب روستایی شهرستان علی آباد كتول با بیان این مطلب گفت: از آنجایی كه مقدار زیادی از آب آشامیدنی، از سوی بانوان در موارد مختلف مصرف می شود، با هدف فرهنگ سازی مصرف و صرفه جویی در میان بانوان، این بانو به عنوان پیمانكار آبدار انتخاب شد. وی تصریح كرد: عباس آباد از جمله روستاهایی بوده كه اداره آبفار علی آباد در مدیریت، توزیع و همكاری مردم با مشكل مواجه بوده است و زهره دیلم به عنوان پیمانكار آبدار این روستا انتخاب شده است.