مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران گفت: نیروگاه سیكل تركیبی شیروان با ظرفیت ۹۵۴ مگاوات امروز با حضور رئیس جمهوری افتتاح رسمی می‌شود.

محمد بهزاد افزود: در راستای سفرهای استانی رئیس جمهوری امروز نیروگاه سیكل تركیبی شیروان با ظرفیت ۹۵۴ مگاوات در استان خراسان شمالی افتتاح رسمی می‌شود.

وی ادامه داد: بخش گازی نیروگاه سیكل تركیبی شیروان به ظرفیت كل اسمی ۹۵۴ مگاوات (۶ واحد ۱۵۹ مگاواتی) از محل قرارداد ۳۰ واحد گازی كه پس از افزایش تعداد واحدهای كرمان و شیروان به ۳۴ واحد تغییر یافت بین سازمان توسعه برق بعنوان كارفرما و مبنا به عنوان پیمانكار كلید در دست منعقد شده است.

بهزاد گفت: در آینده با تامین منابع مالی مورد نیاز با اجرای سه واحد ۱۶۰ مگاواتی بخش بخار جمع كل ظرفیت اسمی نیروگاه به ۱۴۳۴ مگاوات افزایش خواهد یافت.