مخبر كمیسیون انرژی مجلس گفت: وزارت نیرو در واگذاری مجموعه مولفه‌های اقتصادی و سرمایه‌ای كه در اختیار دارد نسبت به سایر وزارتخانه های دولتی در بحث سیاستهای اصل ۴۴ عقب است.

علی ادیانی راد اظهار داشت: در بحث مربوط به واگذاری مجموعه موسسات و بخشهای اقتصادی تحت امر، وزارت نیرو در مقایسه با برخی از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی عقب است.

وی ادامه داد: علت اصلی عقب افتادگی وزارت نیرو در واگذاری مجموعه مولفه‌های اقتصادی و سرمایه‌ای در اختیار این است كه به طور خاص سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی و برق آبی وارد نشده است.

ادیانی راد گفت: پس یكی از دلایلی كه وزارت نیرو مطرح می‌كند این است كه در بخش واگذاری‌ها به بخش خصوصی داوطلبی برای خرید و ورود به این حوزه بسیار كم بوده است.