شركت نیروی توزیع نیروی برق تهران بزرگ به صورت هفتگی، برنامه خاموشی احتمالی شهر تهران را به منظور آمادگی قبلی شهروندان محترم از طریق رسانه‌های عمومی اعلام می‌نماید.

این برنامه با فرض ایجاد بدترین شرایط موجود تنظم شده است و خوشبختانه با توجه به مشاركت و همكاری صمیمی و همه جانبه مشتركین محترم در زمینه بهینه‌سازی مصرف و تلاش و همت كلیه همكارانمان در صنعت برق و كاهش دما، میزان خاموشی در قیاس با برنامه اعلام شده، بسیار كمتر بوده، به نحوی كه طی هفته‌های اخیر، علیرغم این روند به منظور آمادگی قبلی شهروندان محترم، برنامه خاموشی‌های احتمالی شهر تهران اعلام می‌شود.

جدول تطبیقی گروهها و زمانهای خاموشی احتمالی تهران بزرگ از تاریخ ۱۳/۰۷/۸۷ لغایت ۱۹/۰۷/۸۷

▪ از ساعت (۰ تا ۲ صبح) ، گروه سه، چهار، پنچ

▪ از ساعت ۲ تا ۴ صبح ، گروه شش، هفت

▪ از ساعت ۴ تا ۶ صبح، گروه هشت

▪ از ساعت ۶ تا ۸ صبح، گروه نه

▪ از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح، گروه یازده

▪ از ساعت۱۰ تا ۱۲ صبح، گروه یك، دو

▪ از ساعت ۱۲ تا ۱۴، گروه سه، چهار

▪ از ساعت ۱۴ تا ۱۶، گروه پنج، شش

▪ از ساعت ۱۶ تا ۱۸، گروه هفت، هشت

▪ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ ، گروه نه

▪ از ساعت ۱۸ تا ۲۰، گروه ده، یازده

▪ از ساعت ۲۲ تا ۲۴، گروه یك، دو

امیدواریم با استمرار شرایط فنی موجود و همكاری و مشاركت مشتركین محترم در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، خصوصا استفاده گسترده از لامپهای كم مصرف، برنامه خاموشی اعلام شده، مشابه هفته‌های اخیر اجرایی نشود.

یادآوری می‌شود همانگونه كه اطلاعیه قبلی به آگاهی رسید شهر تهران به ۱۱ گروه تقسیم شده است و تعداد نوبت خاموشی احتمالی در هر یك از مناطق تهران در جدول فوق با فرض بیشترین محدودیت و مصرف برق است

شهروندان عزیز برای آگاهی بیشتر در این زمینه می‌توانند به سایت شركت آدرس www.tbtb.ir مراجعه و در خصوص گروه‌بندی خاموشی احتمالی با ایمیل Dispatch@tbtb.ir ارتباط برقرار نمایند.

از مشتركان عزیز درخواست می‌شود پس از بروز خاموشی در حد امكان وسایل برقی خود را از مدار برق خارج كرده و پس از برقراری مجدد برق نسبت به بقرار كردن وسایل برقی اقدام نمایند.