فدراسیون جهانی كشتی آنالیز آماری مسابقات كشتی فرنگی المپیك پكن را اعلام كرد.در این آنالیز ایران در حمله هشتم و در دفاع دوم است.

به گزارش ایسنا ، تیم پرامید كشتی فرنگی ایران حتی نتایج المپیك آتن را هم نتوانست تكرار كند تا از لحاظ امتیازی بیست و یكم شود اما ، آنالیز آماری المپیك پكن نشان می‌دهد كه فرنگی كاران ایران در دفاع بسیار خوب بوده‌اند؛ اما، ضعف در حمله و امتیازگیری باعث شكست‌شان شده است.

در بخش حمله ایران در رده هشتم قرار می‌گیرد كه در این زمینه روسیه، آذربایجان و ارمنستان اول تا سوم هستند.

در بخش دفاع ایران پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد. در مجموع راندمان عملكرد نیز ایران در رده پنجم قرار گرفته است.

● جزئیات آماری المپیك پكن به ترتیب زیر است:

راندمان حمله (اعداد داخل پرانتز مربوط به المپیك آتن است):

‌۱- روسیه ‌۷/۱ (‌۶۳/۰)، ‌۲- آذربایجان ‌۲۲/۱ (‌۳۸/۰)، ‌۳- ارمنستان ‌۲۱/۱ (‌۶۴/۰)، ‌۴- گرجستان ‌۱۷/۱ (‌۵۶/۰)، ‌۵- قرقیزستان ‌۰۷/۱ (‌۴۴/۰) ... ‌۸- ایران ‌۰۱/۱ (‌۴۴/۰)

راندمان دفاع (اعداد داخل پرانتز مربوط به المپیك آتن است):

‌۱- روسیه ‌۳۹/۰- (‌۲/۰-)، ‌۲- ایران ‌۶۶/۰- (‌۳۳/۰-)، ‌۳- مجارستان ‌۶۷/۰- (‌۳۳/۰-)، ‌۴- ارمنستان ‌۷۴/۰- (‌۴۱/۰-)، ‌۵- آذربایجان ‌۷۸/۰- (‌۲۹/۰-)

● راندمان عملكرد:

‌۱- روسیه ‌۳۱/۱، ‌۲- ارمنستان ‌۴۷/۰، ‌۳- آذربایجان ‌۴۴/۰، ‌۴- گرجستان ‌۳۷/۰، ‌۵- ایران ‌۳۵/۰